Акредитиран от Изпълнителна Агенция
"Българска Служба за Акредитация"

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С"


За Нас

СД  “Абсолют – 93 – Тонев и Сие” е регистрирана в Софийски градски съд  през 1993 г. след закриване на електроизмервателната лаборатория към Институт за развитие на промишлеността (ИРП) към Министерството на промишлеността, електротехниката и електрониката.

Към дружеството се създава аналогична на закритата частна електроизмервателна лаборатория, която до 2004 г. работи с три последователни акредитации от Министерство на труда и социалните грижи, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Дирекция Национален Строителен Контрол (ДНСК).

След м.Ноември 2004 г. електроизмервателната лаборатория е преименувана в Орган за контрол от вида „С” и работи под акредитацията на Изпълнителна Агенция “Българска Служба за Акредитация” към Министерство на икономиката и енергетиката в съответствие с изисквнията на БДС EN ISO/IEC 17020.

 

В Органа за контрол работят  квалифицирани инспектори, притежаващи необходимия професионален опит за извършването на различните видове контрол и оценка на съответствието съгласно изискванията на действащата нормативна уредба  в РБългария.

 

Цялостната ни концепция, която вече 25 години поддържа лоялността на нашите клиенти, се гради на база  коректно отношение, конкурентни цени, експедитивност и високо качество на обслужване.


акредитация, орган за контрол, измерване, импеданс, фактори на работна среда, електробезопасност, микроклимат, осветеност, шум, вентилация, вентилационни инсталации, здравословни и безопасни условия на труд, СТМ, служба по трудова медицина