Акредитиран от Изпълнителна Агенция
"Българска Служба за Акредитация"

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С"


Орган за контрол

Орган за контрол от вида "С" при СД "Абсолют-93 - Тонев и Сие"

е акредитиран от ИА "БСА" да извършва следните дейности:

 

 

Електрически уредби и съоръжения до 1000 V

- съпротивление на изолация

- импеданс на контура „фаза-защитен проводник”  

- съпротивление на защитни заземителни уредби  

- съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби  

- прекъсвачи за защитно изключване (ток на задействане, време за изключване, допирно напрежение)

 

Изкуствено осветление в работна и битова среда (осветеност)

 

Микроклимат в работна и битова среда (температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха)

 

Шум в работна среда в индустрията (дневно ниво на шум, средно седмично ниво на експозиция на шум, ниво на върхово звуково налягане)

Шум в работна среда (ниво на шум, еквивалентно ниво на шум)

Шум в околна среда (еквивалентно ниво на шум)

Шум в помещенията на обществени и жилищни сгради (ниво на шум, еквивалентно ниво на шум)

 

Вентилационни инсталации (скорост на движение на въздушен поток, дебит на въздуха)

 

Климатични инсталации (температура на въздуха, относителна влажност на въздуха)