Акредитиран от Изпълнителна Агенция
"Българска Служба за Акредитация"

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С"


Орган за контрол

Орган за контрол от вида "С" при СД "Абсолют-93 - Тонев и Сие" е акредитиран да извършва следните дейности:

 

1. Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V :

- Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”
- Съпротивление на защитни заземителни уредби
- Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
- Съпротивление на изолация

- Прекъсвачи за защитно изключване


2. Контрол на физични фактори на работната среда :

- Изкуствено осветление (осветеност)

- Микроклимат (температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха)

- Шум (ниво на шум, eквивалентно ниво на шума, дневно ниво на експозиция на шум, средноседмично ниво на експозиция на шум, ниво на върхово звуково налягане)

 

3. Контрол на климатични инсталации (температура, относителна влажност на въздуха)

 

4. Контрол на вентилационни инсталации (скорост на движение на въздушен поток, дебит на въздуха)