Акредитиран от Изпълнителна Агенция
"Българска Служба за Акредитация"

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С"


Приложение 4.1.1                                                                                               

Версия: 1, Ревизия: 1

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ ОТ РЪКОВОДСТВОТО

НА ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА „С” ПРИ

СД „АБСОЛЮТ-93 – ТОНЕВ И СИЕ”

 

 

1.Органът за контрол (ОКС) разбира особенната важност за безпристрастността при извършване на своята дейност, както и управляването на потенциални конфликти на интереси и гарантиране на обективност и истинност на резултатите от контрол. Осъзнавайки горното, ние декларираме, че няма да предприемаме никакви действия, застрашаващи безпристрастността и/или представляващи потенциален конфликт на интереси.

2.Органът за контрол познава, анализира и документира потенциалните конфликти на интереси, произтичащи от дейността му. При необходимост, ОКС взима всички мерки за отстраняване или свеждане до минимум на заплахите за безпристрастност, независимо от това дали те възникват вътре в самия орган или са резултат от действията на външни лица, дружества или организации.

3.Органът за контрол не получава финансиране, различно от инвестираното в него от собственика на дружеството и продажбата на своите услуги. В тази връзка и с цел опазване на безпристрастната и обективна оценка при извършване на контролните дейности, собственикът (управителят) на дружеството декларира, че със своите действия няма да оказва търговски, финансов  или друг натиск върху персонала с цел манипулиране (подправяне) на резултатите от контрол и оценката на съответствие.

4.Органът за контрол декларира, че персоналът, който е извършвал дейности по проектиране, производство, доставка, инсталиране, закупуване, притежаване, използване или поддръжка на конкретен обект, няма да участва в контрола на същия.

5.Когато безпристрастността на ОКС е застрашена от дейността на други лица, дружества или организации, ръководството предприема своевременно мерки за отстраняване на следните заплахи:

- натиск от страна на други дружества, организации или клиенти – ОКС няма да допусне външни лица да влияят по какъвто и да било начин на неговата безпристрастност. Персоналът на ОКС носи лична наказателна отговорност за достоверността на резултатите от контрол и оценката на съответствие.

- натиск от страна на служители – ОКС няма да допусне натиск от страна на своите служители и/или лица, свързани с дружеството. Възнаграждението на персонала не се влияе от броя и резултатите от контрол, а в трудовите договори не са предвидани клаузи за допълнително материално стимулиране.

6.Ръководителят на ОКС декларира, че ще спазва правилата за безпристрастност и няма да позволява никакъв търговски, финансов и друг натиск да повлияе на преценката му.

7.Органът за контрол няма да наема персонал, който би представлявал заплаха за безпристрастността, освен ако не се докаже, че няма конфликт на интереси.

8.Органът за контрол изисква от всички свои служители да спазват правилата за безпристрастност, както и всички други процедури и приложени изисквания на внедрената система за управление в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и ILAC-P15:06/2014.

 

 

 

 

 

                Ръководител на Органа за контрол: инж.Стефания Тонева-Минкин

 

  

                Управител на СД „Абсолют-93-Тонев и Сие”: Иван Тонев