Акредитиран от Изпълнителна Агенция
"Българска Служба за Акредитация"

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С"


Процедура 9  

Версия: 1, Ревизия: 1

 

 

ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ ИА „БСА”

 

 

1. Цел

Ползването на акредитационния символ на ИА „БСА” и/или позоваването на акредитация от Изпълнителна Агенция „Българска Служба за Акредитация” (ИА „БСА”) създава доверие на пазара и гарантира на клиентите на Органа за контрол, че издаваните от него документи съответстват на изискванията на международния стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

2. Обхват

Процедурата обхваща акредитирания обхват на дейност на Органа за контрол и късае всички издавани документи - протоколи и сертификати за контрол, оферти, договори, придружителни писма и др.

Процедурата следва изискванията на BAS QR 5 (Правила за ползване на акредитационния символ на ИА "БСА", за позоваване на акредитация от ИА "БСА" и/или за позоваване на статута на ИА "БСА" като страна по многостранното споразумение).

3. Отговорности и пълномощия

Ръководителят/Зам.ръководителят на Органа за контрол носят отговорност за спазване на правилата за позоваване на акредитация от ИА „БСА” .

4. Описание на дейностите

Органът за контрол не използва и няма да използва акредитационния символ на ИА „БСА”, запазената марка (логото) на ИА „БСА” за позоваване на акредитация, предоставена от ИА „БСА”, и/или за позоваване на статута на ИА „БСА” в качеството и на страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на резултатите на Европейската организация за акредитация (EA MLA), на Споразумението за взаимно признаване на международната организация за акредитация на лаборатории (ILAC MRA) и на многостранното споразумение на IAF (IAF MLA).

4.1. Протоколи и Сертификати за контрол

Всички протоколи и сертификати за контрол, отрязаващи резултатите от дейности, извършени в обхвата на акредитация на Органа за контрол трябва да съдържат позоваване на акредитация от ИА „БСА”. Позоваването на акредитация се прави в антетката на челната страница на всеки протокол и сертификат за контрол и съдържа:

-      регистрационния номер на сертификата за акредитация;

-      дата на акредитация;

-      дата на преакредитация;

-      валидност и името на ИА „БСА” като национален орган, издал сертификата за акредитация;

-      стандарта, по който Органа е акредитиран.

4.2. Оферти, ценови предложения и договори

Органът за контрол може да се позовава на акредитация от ИА „БСА” при изготвянето на оферти, ценови предложения и сключването на договори с клиенти само и единствено, ако късаят дейности от обхвата на акредитация. В случай, че са включени дейности извън обхвата на акредитация от ИА „БСА” се използват следните два варианта:

-    Офертата, ценовото предложение или договора не съдържат позоваване на акредитация от ИА „БСА”, а само логото и данни за юридическото лице.

-    Офертата, ценовото предложение или договора са позовани на акредитация от ИА „БСА”, но в документа се включва задължително следното изречение:

 

„Документът съдържа услуги, които не са от предоставения обхват на акредитация”.

 

4.3. Интернет страница

Позоваването на акредитация от ИА „БСА” в интернет страницата на СД „Абсолют-93 – Тонев и Сие” трябва да изключва всякаква възможност клиентите на Органа за контрол да бъдат подведени. В тази връзка се публикува Сертификата за акредитация на Органа, от където става ясно какъв е обхвата на предоставената акредитация.

4.4. Дейности без позоваване на акредитация от ИА „БСА”

Органът за контрол си запазва правото да извършва дейности извън обхвата на предоставената от ИА „БСА” акредитация. Въпреки че издаваните в този случай протоколи и сертификати за контрол са в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020, те не трябва да съдържат позоваване на акредитация и не трябва да се възприемат като официални документи от клиентите на ОКС.

Документите, издавани извън обхвата на действащата акредитация се водят отделно при спазване на същите изисквания поставени в Наръчника по качество като към документите под акредитация.

4.5. Ползване на логото на Органа за контрол поотделно и едновременно с акредитационния символ и/или позоваване на акредитация от клиенти

Органът за контрол забранява на своите клиенти да използват неговото лого поотделно или едновременно с акредитационния символ и/или позоваване на акредитация.