Акредитиран от Изпълнителна Агенция
"Българска Служба за Акредитация"

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С"


Приложение 4.1.8                                                                                               

Версия: 1, Ревизия: 0

 

 

 

ПОЛИТИКА ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ

 

 

Орган за контрол от вида „С” при СД „Абсолют-93 – Тонев и Сие” работи по недискриминиращ, прозрачен, безпристрастен начин и при спазване на нормативните изисквания към своята дейност.

Органът за контрол има основен ангажимент да осигури безпристрастност на дейностите по контрол, за които е акредитиран от Изпълнителна Агенция ”Българска Служба за Акредитация”. Ръководството на Органа за контрол декларира, че независимо от търговския, финансов и всякакъв друг вид натиск, който може да бъде оказан върху него, ще осигури обективен и безпристрастен процес по оценяване на съответствието, без да се съобразява с каквито и да било чужди интереси.

Органът за контрол в лицето на неговите служители е длъжен да действа безпристрастно и да не допуска търговски, финансов или друг натиск да застрашава обективността, истиността, независимостта на извършваните от него контролни дейности. В тази връзка персоналът на Органа за контрол е задължен да съблюдава стриктно правилата за безпристрастност.

Промяна в настоящата политика може да бъде направена само с решение на ръководството на Органа за контрол и по обективни причини (промяна в изискванията). 

 

 

                Ръководител на Органа за контрол: инж.Стефания Тонева-Минкин

 

 

                Управител на СД „Абсолют-93 – Тонев и Сие”: Иван Тонев