Акредитиран от Изпълнителна Агенция
"Българска Служба за Акредитация"

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С"


     

Приложение 4.2.1                                                                                               

Версия: 1, Ревизия: 1

 

 

ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ  

 

 

Настоящата политика за конфиденциалност (поверителност) описва мерките за сигурност, които СД „Абсолют-93 – Тонев и Сие” предприема за опазване на личната информацията, предоставена от:

- Персонала на ЮЛ

- Клиенти или трети лица във връзка с изпълнение на дейностите по контрол, за които ЮЛ притежава акредитация от ИА „БСА” (рег.№ 150 ОКС).

Като сключвате договор за контрол с нас или подавате заявка за контрол, Вие приемате и се съгласявате с мерките, описани в настоящата Политика за конфиденциалност.

Ние се явяваме Администратор на лични данни и сме отговорни за сигурността на Вашите лични данни. За нас е важно Вие да знаете каква лична информация събираме, защо го правим и какво значи това за Вас.

Този документ е изготвен съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012, Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR).

 

1.   Информацията, която събираме

1.1. Данни на персонал

Ние събираме данни за персонала на Орган за контрол от вида „С” при СД „Абсолют-93 – Тонев и Сие”  и друг персонал на ЮЛ. Тези данни са ни необходими във връзка с трудово-правните отношения. С тези лица се сключват договори на основание на Кодекса на труда.

Данните, които събираме са: данни от лична карта, документ за придобито образование, специалност, квалификация, документ за трудов стаж, професионална автобиография, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост. Горепосочените данни са необходими за идентифициране на лицата, за изплащане на възнагражденията, определяне и плащане на данъци, осигуровки и т.н.

1.2. Данни на клиенти

Ние събираме информация за самоличността Ви, включваща единствено и само име, адрес, телефонен номер или т.нар. „обикновени” лични данни, с цел издаване на протоколи и сертификати за контрол по сключен с нас договор за контрол или подадена заявка като физическо лице или от името на юридическо лице.

 

Забележка:  Ако не ни предоставите необходима информация, това може да ни попречи да извършим исканата от Вас услуга. Понякога ние получаваме информация от трети страни в процеса на предоставяне на услугите си на Вас (включително при обработвaнето на плащанията). Информацията, събрана от трети страни подлежи на проверка.

 

  

2. Използване на информацията, свързана с Вас

Ние ще използваме Вашата „лична информация” единствено за целта (целите), за която Вие ни я предоставяте:

2.1. За персонал

- Да спазим изискванията на трудовото законодателство в РБългария

2.2. За клиенти

- Да отговорим на Вашите запитвания и да Ви предоставим информация за нашите услуги

- Да обработим резултатите от контрол и издадем протоколи и сертификати за контрол при изпълнението на сключен договор или подадена заявка

- Да обработим плащания

- Да актуализираме архива си и поддържаме всякаква клиентска информация, която Вие може да имате при нас

 

 

3. Предоставяне на лична информация извън ЮЛ

3.1. За персонал

- на публични органи (НАП, НОИ, МВР, съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.)

- на обработващ лични данни – счетоводна къща

3.2. За клиенти

- на публични органи (ИА „БСА”, ДНСК, МВР, съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.)

 

 

4. Предоставяне на лична информацията в други държави 

Ние не предаваме (трансферираме) Вашата лична информация в други държави, членки на Европейския съюз или трети страни, освен в случаите, когато такава информация се изисква от компетентни органи или когато информацията е (била) публично оповестена.

 

 

5.Съхранение на личните данни и сигурност

Вашата информация се съхранява в защитени електронни файлове и на хартиен носител в специални шкафове за архивиране на документи. Разполагаме със системи и процедури за предотвратяване на неоторизиран достъп, неправилно модифициране или оповестяване, злоупотреба или загуба на информация.

Времето за съхранение на Вашите данни зависи от нормативно установените регулаторни срокове, приложими към нашата дейност:

- За персонал на ЮЛ: лични досиета - 5 години след прекратяване на трудовите отношения; ведомост за заплати – 50 години.

- За клиенти на Органа за контрол – 5 години.

 

 

6. Вашите права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Съгласно Общия регламент Вие може да:

- поискате копие от личната информация, която съхраняваме за Вас

- поискате да отстраним фактически неточности в съхраняваната за Вас информация

- възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на легитимния интерес

- искате заличаване на Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на нормативната уредба

 

Забележка:  Следва да се отбележи, че "правото да бъдеш забравен" не е абсолютно право. Направеното искане за изтриване може да не бъде уважено, доколкото обработването на данни е необходимо:

- за упражняване на правото на свобода на изразяване и правото на информация

- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора

- за целите на архивирането в обществен интерес

- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

 

Независимо дали искането на субекта на данни е уважено или не, администраторът има задължението да го уведоми за всяко извършено действие.

Ако желаете да упражните своите права като субект на лични данни, може да се свържете с нас на имейл: okc@absolut93.com.

 

 

7. Ред за упражняване на права

Физическите лица, упражняват правата си, като подават писмено заявление до ЮЛ, съдържащо минимум следната информация:

 

- име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице

- описание на искането

- предпочитана форма за предоставяне на информацията

- подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

 

Подаването на заявление е безплатно.

 

8.Промени в Политиката за конфеденциалност

Ние си запазваме правото да променяме цялата или част от настоящата Политика за конфеденциалност по всяко време. Моля преглеждайте я периодично за промени. Освен ако не е упоменато друго, нашата текуща Политика за конфеденциалност важи за цялата информация, която имаме за Вас.

 

9.Как да се свържете с нас

Ако имате някакви въпроси относно настоящата Политика за конфиденциалност, моля да се свържете с нас на: тел.: 02 / 958 84 63 или по имейл: okc@absolut93.com, както и на адрес: гр.София, ул.”Балканджи Йово” №15.

 

                                                                                                                                         

Дата: 25.05.2018 г.