Акредитиран от Изпълнителна Агенция
"Българска Служба за Акредитация"

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С"


     

Приложение 8.2.1  

Версия: 1, Ревизия: 0

 

Декларация от висшето ръководство относно политиката по качество на Орган за контрол от вида „С” при СД „Абсолют-93 – Тонев и сие”

 

 

Ръководството на Орган за контрол от вида „С” при СД „Абсолют-93 – Тонев и Сие” официално обявява Политиката по качество, за да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от персонала на Органа за контрол. Тази политика се основава на следите принципи:

 

1. Осъществяване на активно и ангажирано управление, което да осигури единство на цели, ръководство и вътрешна среда за поддържане на постоянно качество на предлаганите услуги.

2. Спазване на законовите и нормативни изисквания, късаещи дейността на Органа за контрол.

3. Проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите с цел предлагане на услуги с желаното качество.

4. Периодично провеждане на вътрешни одити и прегледи от ръководството на системата за управление с цел нейното непрекъснато усъвършенстване.

5. Провеждане на мониторинг на персонала чрез система за оценяване на неговите знания и умения, както и осигуряване на подходящи обучения за поддържане на квалификацията и стимулиране на неговата творческа активност.

6. Анализиране и оценяване на данни и информация за вземане на аргументирани решения.

7. Периодично преглеждане и актуализация на поставените основни и допълнителни цели, които да се постигат с провеждането на политиката по качество.

        

 За реализиране на Политиката и целите по качеството, като Ръководител на Органа за контрол

 

ДЕКЛАРИРАМ:

Личната си ангажираност за осигуряване на удовлетвореност на клиентите на Органа за контрол, непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите услуги, както и развитието на системата за управление при спазване на изискванията на международния стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

 

 

                                          Ръководител на Органа за контрол: инж.Стефания Тонева-Минкин